Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Zadania Biura

Zadania Biura

Biuro Projektów Strukturalnych koordynuje realizację tzw. projektów dużych (o wartości powyżej 50 mln euro) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Do zakresu działania Biura należy:
 
a) przygotowanie dokumentacji wniosków o potwierdzenie wspólnotowego wkładu finansowego dla projektów do Komisji Europejskiej,
b) współpraca z Inicjatywą Jaspers na etapie przygotowania i wdrażania projektów,
c) udzielanie informacji i konsultacji instytucjom zewnętrznym na wszystkich etapach oceny wniosków o potwierdzenie wspólnotowego wkładu finansowego i przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie,
d) przygotowanie umów o dofinansowanie projektów, umów partnerskich oraz aneksów do umów,
e) koordynacja przygotowania zmian w projektach na etapie ich realizacji oraz przygotowywanie dokumentacji zmian w projektach dla instytucji zewnętrznych,
f) rozliczanie projektów, w tym przygotowywanie wniosków o płatność dla Instytucji Pośredniczących,
g) przygotowywanie opisów dokumentów księgowych, w zakresie poświadczenia zgodności wydatku z umową o dofinansowanie projektu,
h) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektów, w tym przygotowywanie informacji miesięcznych, kwartalnych, rocznych i końcowych dla instytucji zewnętrznych,
i) przygotowywanie wyjaśnień dotyczących opóźnień w projektach dla instytucji zewnętrznych,
j) obsługa kontroli projektów, prowadzonych przez uprawnione instytucje, w tym udzielanie wyjaśnień, przygotowanie odpowiedzi na informacje pokontrolne, koordynacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych,
k) monitorowanie harmonogramów realizacji projektów,
l) prowadzenie ewidencji ponoszonych wydatków i zawartych umów w ramach projektów,
ł) monitorowanie zmian w następujących dokumentach: programy operacyjne, szczegółowe opisy priorytetów programów operacyjnych, wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, interpretacje i zalecenia instytucji zewnętrznych, podręczniki dla beneficjentów, wewnętrzne dokumenty Uniwersytetu Warszawskiego,
m) tworzenie lub udział w tworzeniu dokumentów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego, niezbędnych w procesie wdrażania projektów: procedur wewnętrznych, zarządzeń, regulaminów, we współpracy z innymi jednostkami,
n) uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, dotyczących projektów i programów, określonych w § 1 ust. 2.
o) realizacja obowiązkowych działań w zakresie informacji i promocji projektów,
p) udział w opracowaniu dokumentacji do postępowań o zamówienia publiczne w ramach projektów i udział w komisjach przetargowych,
r) prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych,
s) przygotowywanie informacji na temat projektów dla Władz Uniwersytetu,
ś) archiwizacja dokumentacji projektów,
t) obsługa organizacyjna komisji i zespołów, wskazanych przez Rektora,
o) inne działania zlecone przez Władze Uniwersytetu.

Biuro wykonuje powyższe zadania na rzecz następujących projektów:
 
  • Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT I i II),
  • Centrum Nowych Technologii "Ochota" - drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2),
  • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CENT III),
  • Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT),
  • Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).
 
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Opis
Regulamin Biura ds. Projektów Strukturalnych UW Pobierz plik
Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności