Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Fundusze Europejskie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.
 
Zadania EFRR określa rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
 
Celem EFRR jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej, poprzez likwidację nierówności pomiędzy regionami. Tym samym, EFRR finansuje:
 
 • Bezpośrednie wsparcie inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwach (w szczególności w MŚP) w celu utworzenia trwałych miejsc pracy;
 • Infrastrukturę związaną z badaniami i innowacyjnością, telekomunikacją, ochroną środowiska, energią i transportem;
 • Instrumenty finansowe (fundusze kapitału wysokiego ryzyka, fundusze rozwoju lokalnego, itd.) w celu wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ułatwienia współpracy między miastami i regionami;
 • Narzędzia pomocy technicznej.

EFRR może działać w ramach trzech celów polityki regionalnej:
 
 • Konwergencja;
 • Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach;
 • Europejska współpraca terytorialna.
 
Konwergencja

W regionach objętych celem „Konwergencja” EFRR skupia się na modernizacji i dywersyfikacji struktur gospodarczych oraz na utrzymaniu lub tworzeniu trwałych miejsc pracy, prowadząc działania w następujących dziedzinach:
 
 • Badania i rozwój technologiczny (RDT),
 • Innowacje i przedsiębiorczość;
 • Społeczeństwo informacyjne;
 • Środowisko;
 • Zapobieganie ryzyku, w tym opracowanie i wdrożenie planów zapobiegania i stawiania czoła zagrożeniom naturalnym i technologicznym;
 • Turystyka;
 • Kultura;
 • Transport;
 • Energia;
 • Edukacja;
 • Zdrowie;
 
Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach

W przypadku celu „Konkurencyjność i zatrudnienie” w regionach priorytety skupiają się wokół trzech punktów:
 
 • Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy: zwiększenie regionalnych możliwości w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, stymulacja innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wzmocnienie inżynierii finansowej, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw związanych z gospodarką opartą na wiedzy;
 • Ochrona środowiska i zapobieganie ryzyku: rewitalizacja skażonych terenów, stymulowanie efektywności energetycznej, promowanie ekologicznych publicznych środków transportu oraz opracowanie planów w celu zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi;
 • Dostęp do usług transportowych i telekomunikacyjnych o ogólnym znaczeniu gospodarczym.
 
Europejska współpraca terytorialna

W przypadku celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR skupia swoją pomoc na trzech punktach:
 
 • Rozwój transgranicznych działań gospodarczych i społecznych;
 • Stworzenie i rozwój współpracy ponadnarodowej, w tym współpracy dwustronnej pomiędzy regionami nadmorskimi;
 • Zwiększenie skuteczności polityki regionalnej poprzez promowanie i współpracę międzyregionalną, tworzenie sieci i wymianę doświadczeń pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi.

 

Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności