Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest instrumentem europejskiej polityki spójności, ukierunkowanym na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego krajów członkowskich oraz poszczególnych (przede wszystkim słabszych ekonomicznie) regionów Unii Europejskiej.

Celem EFRR jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej, likwidując nierówności pomiędzy regionami. Krótko mówiąc, EFRR finansuje:

 • Bezpośrednie wsparcie inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwach (w szczególności w MŚP) w celu utworzenia trwałych miejsc pracy;
 • Infrastruktury związane z badaniami i innowacją, telekomunikacją, ochroną środowiska, energią i transportem;
 • Instrumenty finansowe (np. fundusze kapitału wysokiego ryzyka, fundusze rozwoju lokalnego) w celu wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ułatwienia współpracy między miastami i egionami;
 • Narzędzia pomocy technicznej.

EFRR może działać w ramach trzech nowych celów polityki regionalnej:

 • Konwergencja;
 • Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach;
 • Europejska współpraca terytorialna.

 

Konwergencja

W regionach objętych celem „Konwergencja” EFRR skupia się na modernizacji i dywersyfikacji struktur gospodarczych oraz na utrzymaniu lub tworzeniu trwałych miejsc pracy, prowadząc działania w następujących dziedzinach:

 • Badania i rozwój technologiczny (RDT),
 • Innowacja i przedsiębiorczość;
 • Społeczeństwo informacyjne;
 • Środowisko;
 • Zapobieganie ryzyku;
 • Turystyka;
 • Kultura;
 • Transport;
 • Energia;
 • Edukacja;
 • Zdrowie;

 

Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach

W przypadku celu Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach priorytety skupiają się wokół trzech punktów:

 • Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy: zwiększenie regionalnych możliwości w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, stymulacja innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wzmocnienie inżynierii finansowej, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw związanych z gospodarką opartą na wiedzy;
 • Ochrona środowiska i zapobieganie ryzyku: rehabilitacje skażonych terenów, stymulowanie efektywności energetycznej, promowanie ekologicznych publicznych środków transportu oraz opracowanie planów w celu zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi;
 • Dostęp do usług transportowych i telekomunikacyjnych o ogólnym znaczeniu gospodarczym.

 

Europejska współpraca terytorialna

W przypadku celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR skupia swoją pomoc na trzech punktach:
 

 • Rozwój transgranicznych działań gospodarczych i społecznych.
 • Stworzenie i rozwój współpracy ponadnarodowej, w tym współpracy dwustronnej pomiędzy regionami nadmorskimi.
 • Zwiększenie skuteczności polityki regionalnej poprzez promowanie i współpracę międzyregionalną, tworzenie sieci i wymianę doświadczeń pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi.
Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności