Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT)

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, tzw. CEZAMAT, to projekt  realizowany przez konsorcjum w skład, którego wchodzą:

- Politechnika Warszawska -Beneficjent Projektu i lider konsorcjum                                          
- Uniwersytet Warszawski                                                                 
- Instytut Chemii Fizycznej PAN                                                                                                                            
- Instytut Fizyki PAN                                                                                                 
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN             
- Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych                                                                                              
- Instytut Wysokich Ciśnień PAN             
- Wojskowa Akademia Techniczna.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.  Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 385.044.069,43 zł, w tym wartość wydatków kwalifikolwanych  359.350.000,00 zł (85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% ze środków  budżetu państwa). Czas realizacji projektu przewidziany jest na okres01.09.2009 – 31.12.2013.
 
Całkowite koszty realizacji projektu w części dotyczącej Uniwersytetu Warszawskiego wynoszą 20.927.364,39 zł, w tym 20.303.245,00 zł to wydatki kwalifikowalne (85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% ze środków  budżetu państwa). 
 
 "Stół optyczny"
 
Przedmiotem projektu w ramach części realizowanej przez Uniwersytet Warszawski  jest wyposażenie laboratorium UW w specjalistyczną aparaturę. W specjalistycznym Laboratorium Badań Spektroskopowych i Magnetycznych, zlokalizowanym w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW, a będącym częścią składową Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, planowane są badania podstawowe nowych struktur półprzewodnikowych i materiałów kompozytowych. Stosowane będą metody spektroskopii optycznej, transportu elektronowego i magnetometrii, prowadzone w niskich temperaturach i silnych polach magnetycznych. Badania takie są kluczowe dla rozwoju urządzeń nanoelektronicznych i optoelektronicznych wykorzystujących kwantowe efekty związane z pojedynczymi elektronami i fotonami.
 
Centrum CEZAMAT, a wraz z nim Laboratorium UW, ma służyć całemu środowisku naukowemu, zarówno polskiemu, europejskiemu, jak i światowemu, prowadzącemu badania nad zaawansowanymi materiałami i technologiami. W szczególności infrastruktura badawcza CEZAMAT będzie intensywnie wykorzystywana przez środowiska naukowo-akademickie tj. pracowników naukowych, doktorantów i studentów; konsorcjantów, tj. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Fizyki PAN, Instytutu Badań Wysokociśnieniowych PAN, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

 

Przekierowania dotyczące projektu
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) http://www.cezamat.eu Czytaj więcej
Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności