Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT I, II)

 
Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego” to projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lata 2007-2013, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 280 452 768,53 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 269 570 073,09 PLN, co stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%). Czas realizacji projektu przewidziany jest na okres 01.01.2007 r. -31.12.2013 r.
 
„Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego” obejmuje budowę oraz wyposażenie kompleksu dwóch obiektów, tj. budynku dydaktyczno – laboratoryjnego CeNT I oraz budynku dydaktycznego CeNT II (I etap), przeznaczonych do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz powiązanej z nią działalności naukowej, w dziedzinach: biotechnologii, technologii informatycznych i informacyjnych, fizyki  oraz technologii materiałowych. Budynki o łącznej powierzchni całkowitej 50 126,70 m2 (powierzchnia użytkowa 41 532,49 m2), zostaną wzniesione na terenie stanowiącym własność UW.
 
Budynek CeNT I przeznaczony będzie na laboratoria dydaktyczne, służące studentom i doktorantom z UW, jak i innych uczelni, kształcącym się na kierunkach priorytetowych dla rozwoju gospodarki, takich jak biologia, chemia, biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska. W budynku CeNT I prowadzone będą programy edukacyjne i edukacyjno-badawcze dla poszczególnych jednostek zaangażowanych w projekt, w szczególności programy wymagające interdyscyplinarnego podejścia, w oparciu o posiadaną infrastrukturę. Znajdą się tu również pracownie zajmujące się syntezą i sekwencjonowaniem DNA, produkcją mikromacierzy DNA, a także pracownie, w których studenci i doktoranci będą zapoznawali się z technikami pracy w dziedzinie inżynierii genetycznej mikroorganizmów i roślin, a także z proteomiką i metodami analiz DNA dla potrzeb diagnostyki medycznej. Przygotowywane w CeNT prace magisterskie i doktorskie będą dotyczyły wykorzystania wszystkich tych metod do rozwiązywania konkretnych problemów ważnych dla gospodarki, medycyny, ochrony środowiska i innych dziedzin. W budynku CeNT I zlokalizowana i wyposażona zostanie również hala komputerowa oraz zaawansowana technologicznie infrastruktura informatyczna i teleinformatyczna sieciowych edukacyjnych zasobów wiedzy i baz danych. W obiekcie znajdą się również sale wykładowe i seminaryjne, pomieszczenia dla administracji i obsługi technicznej oraz pomieszczenia socjalne.

 

 

"AUTOR: mgr inż. arch. Paweł W. Graliński - Arch Magic Assoc. Architects Sp. z o.o."

W budynku CeNT II będzie mieścił się Wydział Fizyki. Znajdzie się tu infrastruktura służąca realizacji programów edukacyjno-badawczych w zakresie fizyki i nauk pokrewnych. W obiekcie planuje się również lokalizację szeregu ogólnych pomieszczeń wykładowych i ćwiczeniowych, a także pomieszczenia biblioteczne oraz przeznaczone dla administracji i obsługi technicznej.
 
Ponadto w ramach projektu zakupione zostanie niezbędne wyposażenie oraz aparatura. W budynku CeNT I wyposażenie będzie wykorzystywane na potrzeby Wydziałów Biologii, Chemii, Fizyki, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz części wspólnych budynku. Będzie to: aparatura i wyposażenie laboratoryjne, wyposażenie pomieszczeń pracy oraz sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy. Z kolei w budynku CeNT II zostanie umieszczone wyposażenie zakupione na potrzeby Wydziału Fizyki. Oba budynki będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Uniwersytet Warszawski zakłada, że CeNT stanie się również siedzibą planowanej do powołania interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej (Warszawskiej Szkoły Zaawansowanych Technologii - WaSZT), kształcącej studentów w strategicznych obszarach będących przedmiotem zainteresowania i działalności CeNT, takich jak: zdrowie, nowe materiały i technologie oraz technologie informacyjne. Szkoła ta będzie działać w oparciu o interdyscyplinarne doświadczenia Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno Przyrodniczych oraz Wydziałów i jednostek zaangażowanych w projekt.
 
Realizacja Projektu przyczyni się do istotnego zwiększenia w całym kraju liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów - specjalistów w zakresie kierunków ścisłych, których brak coraz dotkliwiej jest odczuwany w polskiej gospodarce.
 
W nowo wybudowanych obiektach nie przewiduje się prowadzenia badań komercyjnych. Powstała infrastruktura wykorzystywana będzie do wspierania realizacji procesu dydaktycznego. Jej kompleksowy charakter umożliwi studentom kierunków priorytetowych realizację innowacyjnych eksperymentów w zakresie nowych technologii, w szczególności pozwoli na modelowanie zaawansowanych struktur, analizę wyników badań i ich wizualizację. Poszczególne zakłady będą także miały pracownie komputerowe dla magistrantów i doktorantów. Na potrzeby studentów dedykowane również będą serwery z odpowiednim oprogramowaniem.
 
 
Ogólnym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Polski poprzez rozwój nowoczesnego ośrodka akademickiego kształcącego specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.
 
Celem bezpośrednim projektu jest utworzenie ośrodka akademickiego o charakterze interdyscyplinarnym kształcącego specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.
 
Powyższy cel bezpośredni obejmuje następujące elementy:
- wytworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej,
- zaangażowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej,
- wykorzystanie doświadczenia jednostek Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowanych w realizację projektu,
- poprawę systemu organizacji i zarządzania dydaktyką i nauką, w tym bardzo istotne elementy interdyscyplinarności, współpracy międzynarodowej oraz wykorzystania technologii informacyjnych, uwzględniające dobre praktyki w zakresie doświadczeń wiodących ośrodków naukowych.
 
Centrum zlokalizowane będzie na terenie kampusu akademickiego UW „Ochota”, obok już istniejących budynków Wydziału Chemii, Biologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Geologii, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów. W pobliżu znajdują się również placówki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej oraz Polskiej Akademii Nauk. Lokalizacja Projektu pozwoli w pełni wykorzystać potencjał infrastruktury dydaktycznej i kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego, a także osiągnąć efekt synergii potencjałów innych szkół wyższych i instytucji edukacyjno-badawczych, ulokowanych na tym obszarze.
 
Realizacja niniejszego Projektu wynika z potrzeby zapewnienia studentom, doktorantom i młodym naukowcom dostępu do nowoczesnej, dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej, która pozwoliłaby na to, by proces ich kształcenia, szczególnie w zakresie kierunków priorytetowych, był efektywny, nowoczesny i oparty o najwyższe standardy, dając dostęp do wiedzy i praktycznych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy w społeczeństwie oraz gospodarce opartej na wiedzy.

 

Przekierowania dotyczące projektu
Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT) http://www.cent.edu.pl/index.php Czytaj więcej
Animacja projektu Centrum Nowych Technologii ,,Ochota http://www.poiis.opi.org.pl/Centrum-Nowych-Technologii-Ochota-Uniwersytetu-Warszawskiego/beneficjentId/135.html Czytaj więcej
Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności