Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III)

 
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III)” to projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet  2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 291 825 770, 96 PLN. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 281 885 743,36 PLN (w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków budżetu państwa). Czas realizacji projektu przewidziany jest na okres 01.07.2008 r. - 31.12.2015 r.

Przedmiotem Projektu jest utworzenie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jako wiodącego europejskiego ośrodka nowoczesnych technologii, stanowiącego wspólną przestrzeń badawczą Wydziałów Biologii i Chemii. Działalność Centrum ma przyczynić się do zwiększenia przepływu wiedzy i technologii do gospodarki, poprzez interdyscyplinarne badania o charakterze strategicznym dla jej rozwoju. Program badawczy Centrum będzie skupiał się na trzech podstawowych obszarach: ochrona środowiska, nowe źródła energii oraz chemia związków biologicznie aktywnych.
Projekt obejmuje budowę obiektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, a także wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą, meble oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Na etapie prac inwestycyjnych można wyróżnić dwie podstawowe części projektu: prace budowlane prowadzone w dwóch etapach oraz zakup aparatury naukowo-badawczej, również w dwóch etapach. W wyniku realizacji Projektu powstaną 133 pomieszczenia laboratoryjne oraz zakupionych zostanie 340 jednostek aparatury naukowo-badawczej. Roboty budowlane rozpoczęły się w IV kwartale 2010 r. W sumie okres realizacji prac budowlanych potrwa do 2014 r. Zakupy specjalistycznej aparatury i urządzeń oraz innych składników wyposażenia tworzonych laboratoriów rozpoczęte zostały w 2010 r.
 

Działalność Centrum, ukierunkowana na współpracę z przedsiębiorcami przyczynić się ma do wzmocnienia powiązań nauki z gospodarką oraz transferu wiedzy i technologii. Centrum będzie realizowało wspólnie z podmiotami gospodarczymi, bądź też na ich zlecenie projekty badawcze, będzie współpracowało w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, tworzyło oraz włączało się w krajowe i zagraniczne sieci naukowe, realizowało programy doktoranckie na zamówienie przemysłu i partnerów gospodarczych. Kontynuowane będą starania mające na celu uczestnictwo w inicjatywach krajowych i europejskich, takich jak np. polska mapa drogowa infrastruktury badawczej oraz Mapa Drogowa ESFRI.
Uniwersytet Warszawski będzie wspierał inicjatywę utworzenia na terenie Centrum wraz z Politechniką Warszawską i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Inkubatora technologicznego, który będzie wspierał kapitałowo tworzenie przedsiębiorstw typu spin-off. Nowo utworzone firmy będą mogły korzystać z laboratoriów i aparatury Centrum.
Spółki spin-off tworzone są w oparciu o rozwijającą się technologię czy też know-how w trakcie badań naukowych i są ukierunkowane na dalszy rozwój tych technologii lub produktów w obrębie osobnej jednostki. Zatem spółki spin-off są swojego rodzaju ogniwem pośrednim między etapem badań naukowych a komercjalizacją i wprowadzeniem produktu na rynek.
Komercjalizacja badań prowadzonych w ramach CENT III prowadzona będzie również poprzez sprzedaż licencji na dany produkt, czy też technologię. Oznacza to, że dany podmiot będzie wprowadzał na rynek produkt bądź technologię na bazie umowy licencyjnej.
 
Cele projektu:
1.  Cel ogólny określony został jako „wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój sfery B+R”.
2. Cel bezpośredni określono jako „zwiększenie transferu rezultatów badań do gospodarki poprzez utworzenie wiodącego europejskiego ośrodka naukowego prowadzącego badania wysokiej jakości z zakresu nauk biologiczno-chemicznych”.
3.  Cele szczegółowe sformułowane zostały następująco:
- poprawa stanu infrastruktury badawczo-naukowej z zakresu nauk biologiczno-chemicznych,
- wzmocnienie kadr naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze nauk biologiczno-chemicznych,
- wzrost jakości i ilości badań prowadzonych w obszarze nauk biologiczno-chemicznych,
- wzmocnienie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym,
- zwiększenie transferu wiedzy i technologii do gospodarki.
 
Realizacja powyższych celów przełoży się na rozwój sektora nauki i przedsiębiorstw. Dzięki transferowi wiedzy i technologii do gospodarki wzrośnie konkurencyjność na rynku, co w konsekwencji będzie skutkowało zwiększeniem nakładów na prace badawczo-rozwojowe polskich przedsiębiorców. Prowadzone badania będą miały bezpośredni wpływ na takie branże jak biotechnologia, energetyka, farmaceutyka, elektronika, medycyna, ochrona środowiska, a także pośrednio na dziedziny gospodarki, które są powiązane z wyżej wymienionymi branżami. Pozytywny oddźwięk zauważalny będzie także na poziomie ogólnospołecznym. Realizacja nakreślonych celów przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz przyśpieszy rozwój społeczno-gospodarczy.

Centrum zlokalizowane będzie na terenie kampusu akademickiego „Ochota”, obok już istniejących budynków Wydziału Chemii, Fizyki, Biologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Geologii ,Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów. W pobliżu znajdują się również placówki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej oraz Polskiej Akademii Nauk, co umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału tworzonego Centrum. Infrastruktura komunikacyjna, jaka otacza kampus „Ochota”, a także sąsiedztwo wymienionych jednostek dydaktyczno-naukowych pozwoli na maksymalną dostępność Centrum.

Bezpośrednimi odbiorcami Projektu będą środowiska naukowe skupione wokół Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, co wpłynie także pozytywnie na rozwój UW. Pośrednimi odbiorcami Projektu mają być przedsiębiorstwa  sektora farmaceutycznego, medycznego, energetycznego, ekologicznego, a także odbiorcy instytucjonalni w ramach sektora nauki, tj: uczelnie, nne jednostki B+R, stowarzyszenia naukowe, instytuty naukowe PAN.
Projekt będzie miał również wpływ na ogół społeczeństwa poprzez akcelerację postępu w ważnych dziedzinach nauki i gospodarki oraz w odniesieniu do konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
 
Przekierowania dotyczące projektu
CENT III http://www.cent3.eu/ Czytaj więcej
Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności