Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

 
Projekt „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)” jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:
 
- Warszawski Uniwersytet Medyczny – Beneficjent Projektu i lider konsorcjum,
- Uniwersytet Warszawski,
- Politechnika Warszawska,
- Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
- Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,
- Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
- Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
- Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
- Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.2: Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 393 395 364,06 zł, w tym wydatki kwalifikowane 359 164 364,72 zł (85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% ze środków budżetu państwa).
Czas realizacji projektu przewidziany jest na okres 01.01.2008 r. - 31.03.2015 r.
 
Całkowite koszty realizacji projektu w części dotyczącej Uniwersytetu Warszawskiego wynoszą 102 175 041,47 zł, w tym kwota 99 085 372,99 zł stanowi wydatki kwalifikowalne (85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% ze środków budżetu państwa).
 
W ramach części projektu realizowanej przez Uniwersytet Warszawski zostaną utworzone 3 laboratoria środowiskowe:
- Pracownia chemii 11C i 15O CePT,
- Centrum wielkoskalowego modelowania i przetwarzania danych biomedycznych CePT,
- Centrum badań fizyko – chemicznych układów i materiałów o znaczeniu biologicznym CePT.
Utworzenie powyższych laboratoriów środowiskowych wiąże się zakupem sprzętu do istniejących już pomieszczeń.
 
Pracownia chemii 11C i 15O CePT stać się ma ośrodkiem badań, rozwoju i zastosowań interdyscyplinarnych fizyki i techniki akceleracji cząstek, produkcji i badań radiofarmaceutyków PET oraz metod obrazowania. W ramach powstającej pracowni Centrum ma rozszerzyć możliwość syntezy radiofarmaceutyków o znakowanie nuklidami 11C i 15O. Umożliwi to przeprowadzanie interdyscyplinarnych badań z zakresu kardiologii, onkologii oraz neurologii. Mają zostać opracowane także metody syntezy nowych radiofarmaceutyków, w oparciu o substraty takie jak 11C-halogenki, 11C-alkohole, 11CO2, oraz innych substancji aktywnych stosowanych w diagnostyce techniką PET.
 
 
"Mikrofalowy system do prowadzenia syntez CEM Discover Hybrid (Pracownia chemii 11C i 15O)."
 
Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych będzie udostępniać infrastrukturę informatyczną i informacyjną zespołom realizującym projekty w ramach CePT, jak i innym zespołom, w zakresie swoich zadań i kompetencji statutowych. Ponadto będzie realizować projekty dotyczące dziedzin wielkoskalowego modelowania komputerowego i przetwarzania danych. W zakresie realizowanych zadań znajdą się również zadania z zakresu rozwoju i optymalizacji specjalizowanych rozwiązań programistycznych na poziomie dużych systemów komputerowych, zadania konsultacyjne dotyczące interdyscyplinarnych kompetencji modelarsko-informatycznych, a także zadania szkoleniowo-edukacyjne w zakresie metod modelowania złożonych układów i procesów oraz ich optymalizacji i rzeczywistych problemów aplikacyjnych.
 
 
"System klastrowy o architekturze asymetrycznej dla zastosowań typu współbieżnego i wizualizacji (Centrum
Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych)."                    

 
Centrum badań fizyko – chemicznych układów i materiałów o znaczeniu biologicznym będzie realizować zadania z zakresu: badnia białek tj. krystalizowanie, otrzymywanie , zwijanie i rozwiązywanie struktur białek; badania zaawansowanych nowych materiałów funkcjonalnych; syntezy i badania materiałów nanopółprzewodnikowych i kompozytowych oraz markerów biologicznych i medycznych, nanotechnologii katalicznych oraz syntezy nanostruktur węglowych i polimerowych mogących mieć zastosowanie w diagnostyce i terapii.
 


"MBE (Molecular Beam Epitaxy - epitaksja z wiązek molekularnych) Umożliwia  osadzanie bardzo cienkich            warstw rzędu nm o ściśle określonym składzie chemicznym i precyzyjnym rozkładzie profilu koncentracji           domieszki. Całość procesu odbywa się w komorze ultrawysokiej próżni. (Centrum badań fizyko-chemicznych              układów i materiałów o znaczeniu biologicznym)"
 
Realizacja planowanej inwestycji umożliwi rozwój badań nad nowymi lekami i technologiami medycznymi, przyspieszenie badań przedklinicznych i klinicznych oraz prowadzenie zaawansowanych badań podstawowych z zakresu fizjologii przez podmioty skupione w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. 
Pozyskanie unikalnej aparatury wysokiej klasy otwiera również szerokie pole do świadczenia wysokozaawansowanych technologicznie usług na rzecz firm farmaceutycznych, opracowujących leki innowacyjne oraz firm prowadzących badania przedkliniczne i kliniczne. Prace badawcze i działania aplikacyjne w ramach projektu będą miały zastosowanie głównie w dziedzinach medycyny o istotnym znaczeniu dla zwalczania chorób cywilizacyjnych. 
W celu stworzenia mechanizmów ułatwiających współpracę konsorcjum CePT z otoczeniem biznesowym powołana zostanie Platforma Transferu Technologii (PTT) CePT. Utworzono grupę roboczą ds. Platformy Transferu Technologii i Monitorowania Popytu oraz Przychodów CePT. Aktywności realizowane w ramach PTT obejmować będą m.in.: analizę obecnej struktury organizacyjnej i prawnej oraz procedur transferu technologii w konsorcjum CePT, identyfikację zewnętrznych źródeł finansowania dla PTT CePT, działania informacyjne i promocyjne oraz opracowanie wskaźników efektywności procesu transferu technologii.
 
Utworzone w ramach części projektu realizowanej przez Uniwersytet Warszawski laboratoria środowiskowe rozmieszczone będą w budynkach przy ulicach: Żwirki i Wigury, Pasteura, Pawińskiego, Miecznikowa, Banacha oraz Hożej.


Przekierowania dotyczące projektu
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) http://cept.wum.edu.pl/ Czytaj więcej
Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności